Home : Open Enrollment Program » Marketing Features

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 46 จำนวนเงิน 49,500 บาท
• อบรมระหว่างวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัครแล้ว!!! ]

 จำนวนรับสมัคร : 0 คน

   


         แนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่เป็นองค์ประกอบหนึ่งซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจ มีแนวทางชัดเจน และสามารถปรับตัว ทันต่อสถานการณ์ธุรกิจต่างๆ "หลักสูตรพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program" หรือ MCP เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ ซึ่ง CONC ได้ปรับหลักสูตรใหม่เป็น Excellence Series เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศให้แก่นักการตลาด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านการบริหารการตลาดยุคใหม่

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการการตลาด

3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขยายมุมมอง และรับทราบถึงทฤษฎี รวมทั้งกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการตลาด

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตน หรือองค์กรที่ทำงานอยู่

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 87 ชั่วโมง

- Future Model for Marketing

- MCP Networking & MCP Circle สร้างเครือข่ายนักการตลาด สนุกสนานกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในรุ่นและระหว่างรุ่น

- Positioning Excellence ตำแหน่งทางการตลาดที่เหมาะสมควรอยู่ตรงไหน และจะหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างไรที่นี่มีคำตอบ

- Excellence in Consumer Behavior รู้จักลูกค้ารู้จักตัวคุณ

- The Champion เรียนรู้การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการสร้างธุรกิจของตัวเอง

- Sales Excellence เดินหน้าสู่การเป็นยอดนักขาย

- Branding Excellence สร้างตัวตนในใจลูกค้า

- Marketing Excellence เรียนรู้บทเรียนทางการตลาดผ่านกรณีศึกษา

- E-Marketing Excellence สู่การตลาดโลกดิจิตัล

- Market Research: Searching the Excellence ค้นหาความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ

- Measuring Business Excellence & Marketing Matrix เรื่องตัวเลขที่นักการตลาดควรรู้

- Business Trip ศึกษาดูงานในประเทศ 2 วัน 1 คืน

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโททางการตลาด (MIM) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ยังไม่มีพื้นฐานด้านการตลาด เป็นการเข้ามาปรับพื้นฐานด้านการตลาด

2. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลางผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้สนใจจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการ ที่สนใจนำความรู้ทางการตลาดไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

3. พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดหรือสนใจจะเปลี่ยนมาทำงานในด้านการตลาด แต่ยังไม่มีความรู้ด้านการตลาด

4. นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปที่ไม่เคยศึกษาด้านการตลาด และต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการตลาด เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต

วิธีการฝึกอบรม

         วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฎิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบดวยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่

- การบรรยาย

- การอภิปรายกลุ่มย่อย

- กรณีศึกษา

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

วิทยากร

        เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างพื้นฐานทางการตลาดให้แก่ผู้เข้าอบรม จึงเน้นการใช้คณาจารย์จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นหลัก โดยมีวิทยากรจากภายนอกเข้ามาเสริมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในบางหัวข้อ

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนการศึกษาความเป็นไปได้โครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 46 เปิดอบรมวันที่ 2 ธันวาคม 2560 - 3 มีนาคม 2561

อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ  (2 วัน)

สถานที่อบรม

        สถานที่อบรม ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์สีลม กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม        

ค่าธรรมเนียมท่านละ  49,500.- บาท

ซึ่งรวมถึง

- เอกสารประกอบการบรรยาย

- ค่ากระเป๋าเอกสาร, ค่าแฟ้มเอกสาร

- อาหารว่าง, อาหารกลางวัน ตลอดการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :     09-1119-4508   (ติดต่อ คุณดวงงา)    
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
{ Upcoming Core Courses }{ Short Courses }


All Programs...