หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)

     
   
• อบรมระหว่างวันที่: 02/12/2017 - 03/03/2018

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 46 จำนวนเงิน 49,500 บาท
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 40 คน

 

 

         แนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่เป็นองค์ประกอบหนึ่งซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจ มีแนวทางชัดเจน และสามารถปรับตัว ทันต่อสถานการณ์ธุรกิจต่างๆ "หลักสูตรพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program" หรือ MCP เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ ซึ่ง CONC ได้ปรับหลักสูตรใหม่เป็น Excellence Series เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศให้แก่นักการตลาด
 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านการบริหารการตลาดยุคใหม่ 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการการตลาด
 3.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขยายมุมมอง และรับทราบถึงทฤษฎี รวมทั้งกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการตลาด
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตน หรือองค์กรที่ทำงานอยู่
รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 81 ชั่วโมง
 • Future Model for Marketing
 • MCP Networking & MCP Circle สร้างเครือข่ายนักการตลาด สนุกสนานกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในรุ่นและระหว่างรุ่น
 • Positioning Excellence ตำแหน่งทางการตลาดที่เหมาะสมควรอยู่ตรงไหน และจะหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างไรที่นี่มีคำตอบ
 • Excellence in Consumer Behavior รู้จักลูกค้ารู้จักตัวคุณ
 • The Champion เรียนรู้การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการสร้างธุรกิจของตัวเอง
 • Sales Excellence เดินหน้าสู่การเป็นยอดนักขาย
 • Branding Excellence สร้างตัวตนในใจลูกค้า
 • Marketing Excellence เรียนรู้บทเรียนทางการตลาดผ่านกรณีศึกษา
 • E-Marketing Excellence สู่การตลาดโลกดิจิตัล
 • Market Research: Searching the Excellence ค้นหาความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ
 • Measuring Business Excellence & Marketing Matrix เรื่องตัวเลขที่นักการตลาดควรรู้
 • Business Trip ศึกษาดูงานในประเทศ 2 วัน 1 คืน
กลุ่มเป้าหมาย

       ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโททางการตลาด (MIM) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ยังไม่มีพื้นฐานด้านการตลาด เป็นการเข้ามาปรับพื้นฐานด้านการตลาด
 • เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลางผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้สนใจจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการ ที่สนใจนำความรู้ทางการตลาดไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดหรือสนใจจะเปลี่ยนมาทำงานในด้านการตลาด แต่ยังไม่มีความรู้ด้านการตลาด
 • นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปที่ไม่เคยศึกษาด้านการตลาด และต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการตลาด เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต
วิธีการฝึกอบรม

         วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฎิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบดวยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
 • การบรรยาย
 • การอภิปรายกลุ่มย่อย
 • กรณีศึกษา
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
วิทยากร
 
        เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างพื้นฐานทางการตลาดให้แก่ผู้เข้าอบรม จึงเน้นการใช้คณาจารย์จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นหลัก โดยมีวิทยากรจากภายนอกเข้ามาเสริมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในบางหัวข้อ
 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนการศึกษาความเป็นไปได้โครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 
รุ่นที่ 46 เปิดอบรมวันที่ 2 ธันวาคม 2560 - 3 มีนาคม 2561 

อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ  (2 วัน)
 
สถานที่อบรม
 
        สถานที่อบรม ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์สีลม กรุงเทพฯ
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม

         
ค่าธรรมเนียมท่านละ  49,500.- บาท

ซึ่งรวมถึง
 
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่ากระเป๋าเอกสาร, ค่าแฟ้มเอกสาร
3. อาหารว่าง, อาหารกลางวัน ตลอดการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :     09-1119-4508   (ติดต่อ คุณดวงงา)     
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


16148

{ Upcoming Core Courses }

• หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)  • หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing  
• หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)  • หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)  • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)  
• หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)  • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)  • หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1  
• หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)  


{ Short Courses }


All Programs...