MEMBER LOGIN

หลักสูตรใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ


สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนแล้วกรุณา Login:


E-mail : *
Password : *
Remember Me | Forgot your Password ?

กรณีที่ผู้สมัครยังไม่เคยลงทะเบียน


หลักสูตรใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ


มาตรการลดความเสี่ยง COVID19 :

มาตรการลดความเสี่ยงจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า19 (COVID19)
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยมีมาตรการ การจัดอบรม Onsite ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบอย่างน้อย 2 เข็ม โดยต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2. ตรวจ ATK ทุกครั้งก่อนเข้าห้องอบรม เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30 น. (โดยโครงการจัดเตรียม ATK)
3. ต้องผ่านการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องอบรม โดยมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา
4. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
5. นั่งโดยเว้นระยะห่าง Social Distancing ตามที่นั่งที่จัดไว้
6. รูปแบบการจัดอาหารเป็น Box set ทุกมื้อ
7. หากท่านใดไอ จาม มีไข้ โปรดปรึกษาแพทย์ และขอความกรุณางดเข้าห้องบรรยาย
8. โปรดล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่จัดเตรียมไว้ให้ ก่อนเข้าห้องอบรม
 
การดูแลด้านสถานที่จัดอบรม 
1. ทำความสะอาด จุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ลิฟท์ มือจับประตู โต๊ะเรียน ล็อกเกอร์ โต๊ะรับประทานอาหาร ฯลฯ ด้วยแอลกอฮอล์ 
2. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ สเปรย์ สำหรับทำความสะอาด ก่อนเข้าห้องอบรม และห้องอาหาร
3. จัดให้มีการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ก่อนและหลังการอบรม
4. จัดให้มีเครื่องมือวัดอุณหภูมิเพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงเบื้องต้น
 

เงื่อนไขการลงทะเบียน :

- กรณีใบแจ้งชำระ มียอด 0.- บาท ยังไม่รับชำระค่าธรรมเนียม เนื่องจากยังไม่ได้แจ้งรหัสการชำระกับธนาคาร
- กรุณา log in ตรง
[MEMBER LOGIN] เพื่อแก้ไขรายการ อัพโหลดใบ Pay in หรือชำระผ่านบัตรเครดิต

**หมายเหตุ

- ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายชื่อบุคคลเข้ารับการอบรม การย้ายรุ่น และคืนค่าธรรมเนียมการอบรมในกรณีที่ยกเลิกการเข้าอบรม
*** เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาส่งใบ pay in โดยส่งทางอีเมล์ แฟกซ์ หรืออัพโหลดทางเวบไซต์
เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการออกใบเสร็จ

ช่องทางการชำระเงินมีดังนี้

ชำระเงินออนไลน์

1. ลงทะเบียนออนไลน์
2. เลือกช่องทางการชำระเงินออนไลน์
3. ชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต

ชำระเงินที่ธนาคาร

1.ลงทะเบียนออนไลน์
2.เลือกช่องทางการชำระเงินทางธนาคาร
3.พิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน
4.ชำระเงินทางธนาคาร
5. ***อัพโหลดใบ Pay in***