News & Event

พิธีปิดหลักสูตรภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
รุ่นที่ 1   

รองศาสตราจารย์สุพจน์ ชววิวรรธน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการรับรองคุณภาพนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 
 


Edua
Edua