พิธีปิดหลักสูตรภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ