MEMBER LOGIN

[Online] หลักสูตร “Consultative Selling Techniques” การขายสมัยใหม่เชิงให้คำปรึกษา


สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนแล้วกรุณา Login:


E-mail : *
Password : *
Remember Me | Forgot your Password ?

กรณีที่ผู้สมัครยังไม่เคยลงทะเบียน


[Online] หลักสูตร “Consultative Selling Techniques” การขายสมัยใหม่เชิงให้คำปรึกษา


เงื่อนไขการลงทะเบียน :

- กรณีใบแจ้งชำระ มียอด 0.- บาท ยังไม่รับชำระค่าธรรมเนียม เนื่องจากยังไม่ได้แจ้งรหัสการชำระกับธนาคาร
- กรุณา log in ตรง
[MEMBER LOGIN] เพื่อแก้ไขรายการ อัพโหลดใบ Pay in หรือชำระผ่านบัตรเครดิต

**หมายเหตุ

- ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายชื่อบุคคลเข้ารับการอบรม การย้ายรุ่น และคืนค่าธรรมเนียมการอบรมในกรณีที่ยกเลิกการเข้าอบรม
*** เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาส่งใบ pay in โดยส่งทางอีเมล์ แฟกซ์ หรืออัพโหลดทางเวบไซต์
เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการออกใบเสร็จ

ช่องทางการชำระเงินมีดังนี้

ชำระเงินออนไลน์

1. ลงทะเบียนออนไลน์
2. เลือกช่องทางการชำระเงินออนไลน์
3. ชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต

ชำระเงินที่ธนาคาร

1.ลงทะเบียนออนไลน์
2.เลือกช่องทางการชำระเงินทางธนาคาร
3.พิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน
4.ชำระเงินทางธนาคาร
5. ***อัพโหลดใบ Pay in***