News & Event

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมด้านการบริหารธุรกิจและการบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม”   

 
โดยร่วมกัน จัดทำโครงการศึกษาในระบบศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ผลธัญญะ และคณะพาณิชย์ฯ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ความรู้ และยกระดับมาตรฐานการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจและการบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 

 Edua
Edua