News & Event

พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตร Digital Marketing Certificate Program - DMP รุ่นที่ 24   

รองศาสตราจารย์สวาท แย้มวงษ์ศรี  เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม  หลักสูตร Digital Marketing Certificate Program - DMP รุ่นที่ 24  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ


Edua
Edua