News & Event

พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs) รุ่นที่ 26   

รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์   เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs) รุ่นที่ 26 วันที่ 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Edua
Edua