News & Event

SCG Chemicals Young Entrepreneurial : Competitive Advantage Series   

คุณศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัดในเอสซีจี เคมิคอลส์

ผศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก
ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ

อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC)


กล่าวต้อนรับ และแนะนำหลักสูตร SCG Chemicals Young Entrepreneurial : Competitive Advantage Series
บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัดในเอสซีจี เคมิคอลส์ ในวันเปิดบรม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3

 

 

 Edua
Edua