News & Event

รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ. ศูนย์ CONC นำเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตร Mini MBA : Passion for Success Series   

 

อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) และ รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อำนวยการหลักสูตร นำเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหาร
หลักสูตร Mini MBA : Passion for Success Series ต่อคณะผู้บริหาร บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
นำโดย คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ,
คุณนุชรี อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ,
และคุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา รองประธานกรรมการ
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา


Edua
Edua