News & Event

รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ. ศูนย์ CONC ร่วมประชุมหลักสูตร Boot Camp Program (BCP) บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)   

 

อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC)
ประชุมร่วมกับคุณณรงค์ สีตลายน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่าย
บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
เรื่องการจัดอบรมหลักสูตร Boot Camp Program (BCP)
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา


Edua
Edua