News & Event

โครงการ ''Super Junior Consultant Camp''   

 

โครงการ Super "Junior Consultant Camp"

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมระหว่างวันที่ 13 กันยายน - 8 พฤศจิกายน  2557

จำนวน  46  ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบัน ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโต และขยายงาน จากการที่บริษัทและองค์กรต่างๆ ให้ความสนใจ และมีความต้องการในการจัด In-house Training มากขึ้น อีกทั้งศูนย์ฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อม และเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและบัณฑิตใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานได้อย่างมั่นใจ และเป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้บริหารบริษัทและองค์กรต่างๆ อย่างแท้จริง  
ศูนย์ฯ จึงมีความประสงค์ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร Super Consulting Internship Program ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อฝึกนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาขององค์กรธุรกิจที่ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ได้จัดทำโครงการอบรมในลักษณะการให้คำปรึกษาได้อย่างเป็นมืออาชีพ มีองค์ความรู้รอบด้าน คิดเป็นระบบและมีบุคลิกภาพที่ดี
2.  เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถมาใช้เป็นตัวแทนของศูนย์ฯ ในรูปแบบการให้คำปรึกษาทำโครงการได้อย่างเพียงพอสอดคล้องกับจำนวนลูกค้าที่ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ต้องดูแล

หลักสูตรการฝึกงาน  จำนวน    46  ชม.

หลักสูตรการอบรมประกอบไปด้วย
 
1. ปฐมนิเทศ ทิศทางการบริหารของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ  1  ชม.
2. ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Consulting Experience Sharing) 3 ชม.
3. คว้าโอกาสแปลงเป็นกลยุทธ์  (Opportunity and Strategy Mapping)  9 ชม.
4. เปิดมุมมองกลยุทธ์การตลาด  (Marketing Strategy and Trends)  6 ชม.
5. จับประเด็นคิดเป็นระบบ (Mind Mapping)  6  ชม.
6.  คิดบวกชีวิตมีสุข (Positive Thinking)  3  ชม.
7.  มองรอบ คิดลึก คุ้มค่าการลงทุน (Feasibility Study)  6  ชม.
8.  ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (Personality and Appearance Development)  6  ชม.
9.   แปลงความรู้เป็นการปฏิบัติ (Business Workshop and Presentation)  6  ชม.                                             

เป้าหมาย

นักศึกษาปริญญาตรี และ นักศึกษาปริญญาโท  ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในทุกสาขาวิชา จำนวน  40  คน  

สิ่งที่นักศึกษาได้รับ

1. ประกาศนียบัตร Super Junior Consultant Camp  โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- นักศึกษาต้องเข้าอบรม  100%
- นักศึกษาต้องมีการฝึกงานโครงการใดโครงการหนึ่งกับภาคธุรกิจจริงของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ
2. ค่าตอบแทนในการเป็นผู้ช่วยให้คำปรึกษาภาคธุรกิจจริง ชั่งโมงละ 300 บาท

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

1.   เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 และบัณฑิตจบใหม่ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในทุกสาขาวิชา
2.   มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะลูกค้า และมีใจรักงานบริการ
3.   เป็นนักศึกษาที่คิดมององค์รวมประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกิจได้ดี

วิธีการรับสมัครและคัดเลือก

วิธีการรับสมัคร
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารมสมัคร Online พร้อมส่งเอกสารได้ที่เวบไซต์ www.conc.tbs.tu.ac.th
โดยเปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้  -  31 สิงหาคม  2557
หมายเหตุ  เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้คือ Transcript ปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโท, สำเนาบัตรประชาชน,
สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย

วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากผลการเรียนและการสัมภาษณ์ จากผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2224-9734    
Mobile  : 09-1119-4507   (ติดต่อ คุณสิริวรรณ)     
โทรสาร :  0-2224-9735      
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th


Edua
Edua