News & Event

พิธีปิดหลักสูตรภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 2   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ขันตี รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นประธานร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 


Edua
Edua