CONC Knowledge

เผ่าพันธ์ตราสินค้า : ความท้าทายใหม่ทางการตลาด

Admin ; 2016-02-18 11:08:22

 

 

การสร้างตราสินค้าให้เป็นเผ่าพันธุ์ผู้บริโภคหรือเผ่าพันธุ์ตราสินค้า ถือเป็นความท้าทายอย่างมากสําหรับ นักการตลาดในโลกธุรกิจปัจจุบัน กระบวนการสร้างเผ่าพันธุ์ตราสินค้าเป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายของบุคคล ที่มีความชื่นชอบในตราสินค้าเดียวกัน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน แบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับตราสินค้า ร่วมกันภายในกลุ่มสมาชิกหรือเผ่า ที่มีลักษณะเหมือนกับกลุ่มเผ่าพันธุ์ที่มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ มีวัฒนธรรมของเผ่า และมีการแบ่งปันผ่านทางพิธีกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความผูกพันของสมาชิกในเผ่า
โดยเผ่าพันธุ์ตราสินค้า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อยคือ
1) ระดับความเหมาะสมกับรูปแบบในการดําเนินชีวิต
2) ความปรารถนาในชีวิต
3) การยอมรับของกลุ่มอ้างอิง
4) ตราสินค้าที่สามารถมองเห็นได้ในสังคม และ
5) ความทรงจําร่วม โดยเผ่าพันธุ์ตราสินค้า มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์กับตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้า
ซึ่งคุณค่าตราสินค้าถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสร้างตราสินค้า

เขียนโดย... นายหมะหมูด หะยีหมัด รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช และ อ.ดร.อานนท์ คำวรณ์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : ความท้าทายใหม่ทางการตลาด

Edua
Edua