CONC Knowledge

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รถทัวร์สายตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษานครชัยแอร์และบริษัทอื่น

Admin ; 2016-02-15 15:44:04

เขียนโดย.. นายอนุรักษ์ เจนสิริผล และ ผศ.ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม :  กรณีศึกษานครชัยแอร์และบริษัทอื่น

     
Edua
Edua