CONC Thammasat Forum

CONC Thammasat Forum : Digital Transformation in the midst of COVID-19 crisis: แบ่งปันความรู้จากธุรกิจขนาดใหญ่ (ธนาคาร) สู่ SMEs และตัวคุณเอง


CONC Thammasat Forum : Digital Transformation in the midst of COVID-19 crisis: แบ่งปันความรู้จากธุรกิจขนาดใหญ่ (ธนาคาร) สู่ SMEs และตัวคุณเอง

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) และ
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)
จัดเสวนา CONC Thammasat Forum หัวข้อ

“Digital Transformation in the midst of COVID-19 crisis: แบ่งปันความรู้จากธุรกิจขนาดใหญ่ (ธนาคาร) สู่ SMEs และตัวคุณเอง”

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563  เวลา 16.00 –18.00น.

*** ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาทาง Zoom Meeting ครบจำนวนที่กำหนดแล้ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ทั้งนี้ ท่านยังสามารถรับชมผ่านทาง facebook Live https://www.facebook.com/conc.thammasat/ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว


หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวกำหนดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยทางด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ องค์กรและบุคลากรในภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก จึงต้องอาศัยการปรับตัวอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมและมีการปรับตัวที่ค่อนข้างรวดเร็วคือ อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ การจัดเสวนาครั้งนี้จึงถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ถ่ายทอดบทเรียน และประสบการณ์จากธุรกิจขนาดใหญ่ (ธนาคารพาณิชย์) ไปสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตลอดจนบุคลากรทุกระดับในภาคธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนัก แบ่งปันมุมมองและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ ที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาจนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของตนได้ รวมถึงจุดประกายความรู้เพื่อให้บุคลากรในภาคธุรกิจสามารถนำไปศึกษาต่อยอด เปลี่ยนแปลงตนเองก่อนที่จะถูกทำให้ล่มสลาย (disruped) ได้ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าฟังเสวนาที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ ตัวอย่าง และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตน
2. เพื่อให้ผู้เข้าฟังเสวนาที่เป็นบุคลากรในองค์กร ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปศึกษาต่อยอด เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
3. เพื่อเป็นการคืนประโยชน์สู่สังคม ทั้งแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชา MIS และโครงการปริญญาโท MSMIS ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

ประเด็นเสวนา

• Digital Transformation คืออะไร ตัวอย่างของธนาคารพาณิชย์ทำ Digital Transformation อย่างไร
• ทำ Digital Transformation อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนที่สุด ภายหลังภาวะ COVID-19
• บทเรียน (Do & Don’t) อะไรของธนาคารพาณิชย์ ที่ Enterprise, SMEs และบุคคลทั่วไปควรนำไปใช้ในการปรับตัว
• นวัตกรรมอะไร ทั้งด้านเทคโนโลยีและการบริหาร ที่แนะนำให้ Enterprise, SMEs หรือบุคคลทั่วไปควรสนใจ
• ความเสี่ยงที่ควรคำนึงถึง และเตรียมรับมือเมื่อทำ Digital Transformation
• คำแนะนำสำหรับการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล
• บทสรุปว่า Enterprise, SMEs และบุคคลทั่วไป จะอยู่รอดหลังภาวะ COVID-19 ด้วย Digital Transformation ได้อย่างไร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
บุคลากรทุกระดับในภาคธุรกิจ

วัน –เวลา

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563  เวลา 16.00 –18.00น.

วิทยากร

คุณสมคิด จิรานันตรัตน์
อดีตประธานกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

คุณฐากร ปิยะพันธ์
ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิตอล แบงค์กิงและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท กรุงศรี นิมเบิล จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก
(ผู้ดำเนินรายการ) อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรรมการโครงการปริญญาโทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ลักษณะการจัดกิจกรรม

เสวนาออนไลน์ ผ่านช่องทาง Zoom และ Facebook Live 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4502 (ติดต่อ คุณณรงค์ศักดิ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
Edua
Edua