CONC Thammasat Forum

CONC Thammasat Forum ''5-Dimensional World Map''


ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนำผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดเสวนา CONC Thammasat Forum หัวข้อ
“5-Dimensional World Map”
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 –20.00 น.
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักการและเหตุผล

ด้วยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีนโยบายเผยแพร่ความรู้ด้านบริหารธุรกิจเพื่อสาธารณะประโยชน์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้บริหารและผู้ประกอบการให้กว้างขวาง ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาธุรกิจด้านการดูแลในสังคมสูงวัย (ABCD) จึงจัดเสวนา CONC Thammasat Forum เรื่อง
“5-Dimensional World Map” เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจจากวิทยากรระดับโลก และพัฒนาเครือข่ายธุรกิจของศูนย์ฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมานำข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรชื่อดังระดับโลก
3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายธุรกิจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของศูนย์ฯ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัน –เวลา –สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 –20.00 น.

17.30 – 18.00 น.   ลงทะเบียน
18.00 – 20.00 น.   เริ่มสัมมนา


ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากร 

Prof. Yasushi Kiyoki

Professor of Faculty of Environment and Information Studies and Graduate School of Media and Governance, KEIO University

อาจารย์ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว (ผู้ดำเนินรายการ)

ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาฯ

ลักษณะการจัดกิจกรรม

บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4502   (ติดต่อ คุณณรงค์ศักดิ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
Edua
Edua