CONC Thammasat Forum

CONC Thammasat Forum ''Platform Revolution''


ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
Center of Excellence in Operations and Information Management (CoE-OiM)
จัดเสวนา  CONC Thammasat Forum เรื่อง “Platform Revolution”
วันพฤหัสบดีที่ 27  ธันวาคม  2561 เวลา 18.00 –20.00 น.
ณ ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกิจในสมัยใหม่จำเป็นต้องให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การปฏิวัติรูปแบบสมัยใหม่ (Platform Revolution) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจ Uber ที่ใช้รูปแบบการทำธุรกิจในการประกอบการรถโดยสารที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การปฏิวัติรูปแบบการทำธุรกิจจึงมีความสำคัญ การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของการใช้รูปแบบเทคโนโลยีกับประเภทของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้สามารถสร้างจุดแข็งในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถตอบคำถาม เช่น อะไร อย่างไรและทำไมการปฏิวัติรูปแบบการทำธุรกิจเพื่อสร้างความเป็นผู้นำในการทำธุรกิจจึงมีความสำคัญในปัจจุบัน การจัดสัมมนานี้จะให้ความรู้และเบื้องหลังธุรกิจที่ใช้รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันจากผลงานวิจัยของคณาจารย์และภายนอก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาการด้านรูปแบบการทำธุรกิจสมัยใหม่ให้กับผู้ร่วมสัมมนา
2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิจัยที่คณาจารย์ได้ทำในส่วนของรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่และการนำไปใช้
3. เพื่อสร้างเครือข่ายเชิ่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและการทำวิจัยของคณาจารย์

 กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

วัน –เวลา –สถานที่

     วันพฤหัสบดีที่ 27  ธันวาคม  2561 เวลา 18.00 –20.00 น.
     ณ ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 วิทยากร 

ศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ร่มโพธิ์

อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การรับสมัครและลงทะเบียน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 27  ธันวาคม 2561 (หรือปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็ม*)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 
Edua
Edua