CONC Thammasat Forum

สัมมนาพิเศษ ''มิติใหม่ของการดูแลในสังคมสูงอายุ ถอดบทเรียนจากญี่ปุ่น''


สัมมนาพิเศษ ''มิติใหม่ของการดูแลในสังคมสูงอายุ ถอดบทเรียนจากญี่ปุ่น''

ลงทะเบียนได้ที่forms.gle/3m7FSC4nFpDZR6PN9


ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุสูงมาก ประเทศญี่ปุ่นทำอย่างไรในการจัดการสังคมผู้สูงอายุของตนเอง ร่วมเสวนาและวิเคราะห์มุมมองหลากหลายมิติในการจัดการสังคมสูงอายุในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทยก็กำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน พบกับการเสวนาในประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1. “Life & Space Design for Seniors” การออกแบบพื้นที่ชีวิตที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย
ขอเชิญร่วมเสวนาในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง PBIC 210 – 211 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
 
แผนที่สถานที่อบรม : Pridi Banomyong International College (PBIC)
8th fl., Anekprasong Buidling (Thammasart University) Phra Nakhon Bangkok 10200 Thailand  https://goo.gl/maps/mjjGJrVoeewbc5Vc8
*มธ.อนุญาตให้จอดรถได้บริเวณรอบหอประชุมเท่านั้น (เข้าทางประตูสนามหลวง) ทั้งนี้ ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด หากท่านไม่ได้รับความสะดวก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
 
 
2. “มิติใหม่ของการดูแล Functional Recovery Care” พบประเด็นต่าง ๆ ที่ควรรู้ในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ
ขอเชิญร่วมเสวนาในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องบรรยาย LA 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
แผนที่สถานที่อบรม : 2 Phra Chan Alley, Khwaeng Phra Borom Maha Ratchawang, Khet Phra Nakhon, Krung Thep Maha Nakhon 10200, Thailand  https://goo.gl/maps/uRjrZnaSipgCfe328
*มธ.อนุญาตให้จอดรถได้บริเวณรอบหอประชุมเท่านั้น (เข้าทางประตูสนามหลวง) ทั้งนี้ ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด หากท่านไม่ได้รับความสะดวก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
 
3. “มิติใหม่ของการบริหารจัดการชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ Community bases Care” ด้วยจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในสังคม การจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พบกับการแนะนำเมืองต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงวัยให้มีคุณภาพที่ดี และทิศทางในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต
ขอเชิญร่วมเสวนาในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

แผนที่สถานที่อบรม : 2 Na Phra That Alley, Khwaeng Phra Borom Maha Ratchawang, Khet Phra Nakhon, Krung Thep Maha Nakhon 10200, Thailand  https://goo.gl/maps/hTaSX1vyfYiZP43f8
*มธ.อนุญาตให้จอดรถได้บริเวณรอบหอประชุมเท่านั้น (เข้าทางประตูสนามหลวง) ทั้งนี้ ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด หากท่านไม่ได้รับความสะดวก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
 
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมฟรี
***จำนวนจำกัด 70 ที่นั่งต่อหัวข้อเสวนา***

ลงทะเบียนได้ที่forms.gle/3m7FSC4nFpDZR6PN9

 Edua
Edua