เสวนาฟรี ''ไขความลับ The Toyota Way''

เสวนาฟรี ''ไขความลับ The Toyota Way''

ไขความลับ The Toyota Way วิถีสู่ความเป็นเลิศของโตโยต้า พบกับ ผศ.ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ และ ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน ไขความลับกับประสบการณ์ตรงจากการร่วมงานกับโตโยต้า ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.คมน์ พันธรักษ์