เสวนาฟรี ''Contextual marketing''

เสวนาฟรี ''Contextual marketing''

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (ส.พ.บ.ธ.) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. จัดเสวนา ''Contextual marketing''