เสวนาฟรี: เงินดิจิทัล(digital currency) เทคโนโลยีที่ทุกคนต้องรู้

เสวนาฟรี: เงินดิจิทัล(digital currency) เทคโนโลยีที่ทุกคนต้องรู้

วิทยากร :คุณสุรเชษฐ์ ธีระพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี