เสวนาฟรี ''Complex problem solving''

เสวนาฟรี ''Complex problem solving''

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา ''Complex problem solving'' เสวนาออนไลน์ผ่านช่องทาง: Facebook Live และ ZOOM Meeting