เสวนาฟรี ''Business impact of Sustainable development goals''

เสวนาฟรี ''Business impact of Sustainable development goals''

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา ''Business impact of Sustainable development goals'' เสวนาออนไลน์ผ่านช่องทาง: Facebook Live และ ZOOM Meeting