ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กับ Passive Income ep.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการสร้าง Passive Income

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กับ Passive Income ep.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการสร้าง Passive Income

ทำความเข้าใจพื้นฐานการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้ที่เป็น Passive Income ในอนาคต รับฟังแนวคิด และมุมมองเกี่ยวกับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กับ Passive Income ในหัวข้อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการสร้าง Passive Income โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์