ทิศทาง Supply Chain 2021 ep.4 การปรับตัว Supply Chain สู่อนาคตของธุรกิจไทย

ทิศทาง Supply Chain 2021 ep.4 การปรับตัว Supply Chain สู่อนาคตของธุรกิจไทย

บทสรุปของการปรับตัว Supply Chain จะส่งผลอย่างไรกับอนาคตของธุรกิจไทย รับฟังแนวคิด และมุมมองเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของ Supply Chain 2021 จะเป็นอย่างไร ในหัวข้อ การปรับตัว Supply Chain สู่อนาคตของธุรกิจไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์