ทิศทาง Supply Chain 2021 ep.2 การดึงฐานการผลิตกลับมาในประเทศจำเป็นหรือไม่

ทิศทาง Supply Chain 2021 ep.2 การดึงฐานการผลิตกลับมาในประเทศจำเป็นหรือไม่

เมื่อการขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น การดึงกำลังการผลิตกลับมาในประเทศมีความจำเป็นหรือไม่ รับฟังแนวคิด และมุมมองเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของ Supply Chain 2021 จะเป็นอย่างไร ในหัวข้อ การดึงฐานการผลิตกลับมาในประเทศจำเป็นหรือไม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์