Agile Mindset หนทางแห่งการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร

Agile Mindset หนทางแห่งการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร

Agile เป็นแนวคิดที่องค์กร ต่างพูดถึงเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความคล้องตัวมากขึ้น ทำอย่างไรให้เกิด Agile จริงในองค์กร? รับฟัง Agile Mindset หนทางแห่งการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร ใน CONC Thammasat Forum หัวข้อ “Transform to Perform” (ถ่ายทำเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564)