พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว ผลกระทบทางบัญชีและภาษีเงินได้ ep.2

พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว ผลกระทบทางบัญชีและภาษีเงินได้ ep.2

ข้อจำกัดในการถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทจำกัด (คนเดียว) คืออะไร และการจัดทำบัญชีชุดเดียวมีรายละเอียดและประโยชน์ในการจัดทำอย่างไรบ้าง รับฟังข้อมูลของ พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว ผลกระทบทางบัญชีและภาษีเงินได้ ในหัวข้อ กฎเกณฑ์ของผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด (คนเดียว) และการจัดทำบัญชีชุดเดียว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์