พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว ผลกระทบทางบัญชีและภาษีเงินได้ ep.1

พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว ผลกระทบทางบัญชีและภาษีเงินได้ ep.1

การประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว มีความน่าสนใจ และมีข้อดีอย่างไรบ้าง รับฟังข้อมูลของ พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว ผลกระทบทางบัญชีและภาษีเงินได้ ในหัวข้อ บทนำว่าด้วยเรื่องบริษัทจำกัด (คนเดียว) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์