งานสัมมนา : ''อนาคตประเทศไทยในยุคดิจิตอล (Digitalized Thailand''

งานสัมมนา : ''อนาคตประเทศไทยในยุคดิจิตอล (Digitalized Thailand''

ณ ห้อง Kamolthip 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ