ภาพกิจกรรมการอบรมนอกสถานที่ Global Mini MBA #99 : Entrepreneurial Manager Series

ภาพกิจกรรมการอบรมนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience'' รุ่นที่ 99 ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมที่ : https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/212