ภาพกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที่ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience'' รุ่นที่ 99

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมที่ : https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/212