ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร Speech กับธรรมศาสตร์ ''การพูดในที่สาธารณะ Public Speaking'' รุ่นที่ 3

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในที่สาธารณะ และการพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสาร https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/722