โครงการอบรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัย Qiannan Normal University For Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์