หลักสูตร TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics

รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร TU x TDA Co-Certificate Program in Business วันที่ 10 กันยายน 2566 ณ ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)