กิจกรรมวันเปิดอบรมหลักสูตร Global Mini MBA # 97 : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience''

รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์ รักษาการแทนคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในวันเปิดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA # 97 : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience'' วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์