ภาพกิจกรรมการอบรม Virtual Training ผ่าน Zoom Application

ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ในยุค New Normal