ภาพกิจกรรม หลักสูตร Supply Chain Design รุ่นที่ 1

บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีและอาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ คณะพาณิชย์ มธ. ท่าพระจันทร์