ภาพบรรยากาศในจัดอบรมหลักสูตร Marketing Strategy in Post Covid-19 Era

ภาพบรรยากาศในจัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหลักสูตร Marketing Strategy in Post Covid-19 Era โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาด อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564