พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA 95 : (Entrepreneurial Manager Series)