กิจกรรมวันเปิดอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP) รุ่นที่ 5