พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)