พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดอบรม หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (DMP) รุ่นที่ 19