พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดอบรม หลักสูตร MINI MRE @ TBS รุ่นที่ 25