พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดอบรม หลักสูตร MINI MRE @ TBS รุ่นที่ 25

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560