พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตร Digital Marketing Certificate Program - DMP รุ่นที่ 15

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ