กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง รุ่นที่ 7

(Advance HR : Survival Beyond Tomorrow) ณ ประเทศเนเธอแลนด์ และ เบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560