พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA 88 : (Entrepreneurial Manager Series)