กิจกรรมวันปิดอบรม หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ รุ่นที่ 6 (Digital Marketing Certificate Program)

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ