CONC Thammasat Forum

CONC Thammasat Forum ''ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙''ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

จัดเสวนา TQM on CONC Thammasat Forum เรื่อง
“ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙”

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ห้อง F310 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 


หลักการและเหตุผล
 

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีนโยบายเผยแพร่ความรู้ด้านบริหารธุรกิจเพื่อสาธารณะประโยชน์ และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่วมกับสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยจัดเสวนา TQM on CONC Thammasat Forum เรื่อง “ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙” เพื่อเผยแพร่แนวคิดและวิธีการจัดการที่มีประสิทธิผลสูงในการดำเนินกิจการต่างๆ โดยศึกษาแบบอย่างในการดำเนินพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 

วัตถุประสงค์
 

1.       เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

2.       เพื่อเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการและเครื่องมือ TQM ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งการจัดการที่มีประสิทธิผลสูง 

3.       เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับ TQM อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วิธีการจัดการที่ดี


กลุ่มเป้าหมาย
 

ผู้บริหารหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


วัน – เวลา – สถานที่
 

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง F310 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


วิทยากร
 

  • คุณวิชัย กอสงวนมิตร

ศิษย์เก่าแห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ผู้เขียนหนังสือ การจัดการที่ดีต้องเหมือนการทำฝนหลวง

เจ้าของกิจการศาลาไอติม เชียงใหม่ และอดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

  • ผศ ดร ศจี ศิริไกร

อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ มธ.


ลักษณะการจัดกิจกรรม
 

บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา


คณะผู้จัด
 

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    (Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
    ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Edua
Edua